top of page

כתב התחייבות לשמירת סודיות

 

אני הח"מ, בהתאם למידע הממלא הטופס ת.ז. בהתאם למידע הממלא הטופס (להלן: "אני" או "המתנדב"), מצהיר בזאת כלפי סיטיזן אימפקט בע"מ ועמותת אחים לנשק (ע"ר) והחמ"ל האזרחי (להלן: "החברה והעמותה"), כי ידוע לי שבמהלך מתן שירותי ההתנדבות במסגרת החמ"ל האזרחי (להלן: "השירותים"),יחשפו בפני ו/או יגיעו לידיעתי מידע סודי ולפיכך אני מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 

1.1.אני מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת, לא לגלות ולא לעשות כל שימוש, בין במישרין ובין בעקיפין, כל מידע סודי שהגיע לידיעתי ו/או יגיע, במהלך ו/או עקב מתן השירותים ו/או בקשר איתם.

המונח "מידע סודי" כולל בהסכם זה, בין היתר, מידע פרטי ואישי של מי ממקבלי השירות, חלקם או כולם, של החברה במסגרת הפרויקט המשותף עם החמ"ל האזרחי ו/או העמותה, בין אם התקבל על ידי החברה ו/או העמותה ובין אם על ידי מקבלי השירות, ו/או מידע סודי מטבעו של החברה ו/או העמותה אליו נחשפתי אליו במסגרת השירותים. על אף האמור לעיל, מידע שהפך שלא באשמת המתנדב לנחלת הכלל, שלא כתוצאה מהפרת חובת סודיות כלפי החברה והעמותה, לא ייכלל במסגרת הגדרת "מידע סודי" בסעיף זה.

1.2.אני מתחייב כי כל שימוש במידע הסודי ייעשה רק בהתאם להנחיות שינתנו לי על ידי העמותה ו/או החברה בקשר עם מתן השירותים ולא אעשה במידע שום שימוש לכל מטרה אחרת. לא אטול עמי ולא אמסור לאחרים מסמכים של החברה והעמותה, שלא לצורכי מתן השירותים עבור החברה והעמותה וככל שאעשה כן, יהיה זה באישור החברה ו/או העמותה מראש בכתב בלבד. במידה שאקבל מהחברה והעמותה אישור בכתב לעשות כאמור לעיל, אני מתחייב להחזיר כל מסמך כזה לחברה מיד עם הדרישה הראשונה.

 

התחייבויותי לפי כתב התחייבות זה יחולו ללא הגבלת זמן.

 

 

שם המתנדב: ____________    חתימה: ____________________

                                       

 

תאריך: ____________________

bottom of page