top of page

תנאי שימוש- סיטיזן אימפקט בע"מ

 

 

1.קבלת תנאים

תנאי שימוש אלה ("התנאים") מהווים הסכם מחייב משפטית בין סיטיזן אימפקט בע"מ ("סיטיזן", "החברה", "אנחנו" או "אנו") לבינך ("אתה", "משתמש"). על ידי כניסה לאתר האינטרנט של סיטיזן או הורדת האפליקציה ("האתר" ו"האפליקציה", בהתאמה, ייקראו יחד "הפלטפורמות"), אתה מאשר שקראת והבנת תנאים אלה וכן את מדיניות הפרטיות של החברה [www.citizens-ai.com/privacy. ושאתה מקבל ומסכים להיות כפוף להם. 

 

סיטיזן היא חברת טכנולוגיה שפועלת ליצירת פתרונות מבוססות בינה מלאכותית מותאמת אישית לצורך סיוע לרשויות ולעיריות לספק שירות סוציאלי אפקטיבי. החברה פועלת על מנת לסייע לארגונים אלה לצמצם אובדן חמור של משאבים וכספים פנים- קהילתיים על ידי יצירת תוכנית מתאימה, ראויה, ויעילה ביותר עבור התושבים הרלוונטיים. 

אתה מאשר כי אתה מעוניין לקבל את השירות המוצע לך, את העברת הפרטים שלך לגוף הסיוע אשר יבחר עבורך ע"י החברה במקרה הצורך, ומאשר ומסכים בהתאם כי החברה אינה ולא תהיה אחראית, כלפיך ו/או כלפי צדדים שלישיים, בגין וביחס לשירות שתקבל מגופים אלו, והאחריות לגבי כך תהיה של גופים אלה בלבד.

הינך מאשר שקראת את תנאי השימוש שלהלן ("התנאים"), ושהינך מסכים להיות כפוף להם. במידה ואינך מסכים לאיזה מהתנאים שלהלן, לא נסכים להעניק לך גישה לשירותים שלנו, ויהיה עליך לצאת מהאתר/אפליקציה ו/או להפסיק את השימוש שלך בכל הפלטפורמות ובשירותים הניתנים במסגרתם. סיטיזן שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן ולשנות תנאים אלה בכל זמן, ואתה מסכים להיות כפוף לתיקונים ושינויים אלה. אתה אחראי לבדוק את תנאים אלה מפעם לפעם. במקרה שסיטיזן, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תחליט שעדכונים של תנאי השימוש מהווים שינוי מהותי, אנו עשויים להודיע לך על השינויים כאמור בהודעה שתפורסם באמצעות האתר של החברה. על אף האמור לעיל, אין אנו מחויבים להודיע על שינויים בתנאי השימוש ולכן על המשתמשים לבקר מעת לעת בעמוד זה על מנת לעיין בתנאי השימוש העדכניים שלנו. המשך שימושך באתר או באפליקציה לאחר שנעשה שינוי או תיקון בתנאים אלה, מהווה הסכמה מדעת להסכמתך וקבלתך של התנאים המתוקנים. כל התנאים החדשים ו/או המתוקנים ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם ויחולו על השימוש שלך באתר מאותו תאריך ואילך, להוציא שינויים מהותיים שיתכן שייכנסו לתוקף 3 ימים לאחר שהשינוי נעשה וזוהה כמהותי. אם אינך מסכים לתנאים, התרופה היחידה העומדת לך הינה הפסקת השימוש באתר או באפליקציה. 

 

 

2. גישה לאתר ולאפליקציה

סיטיזן אינה מספקת ציוד לטובת גישה ו/או שימוש באתר או באפליקציה. לכן, באחריותך לוודא שהמכשיר בו אתה משתמש, לרבות ללא הגבלה, מחשב נייח, מחשב נייד, טלפון נייד או כל מכשיר אלקטרוני אחר, עומד בכל המפרטים הטכניים הדרושים לגישה ושימוש באתר. הינך אחראי לכל התשלומים, הוצאות, אגרות וכדומה, הנגבים על ידי צדדים שלישיים הקשורים לגישה ולשימוש שלך באתר (לדוגמה, חיובים על ידי ספקי שירותי אינטרנט או חיובים בגין זמן אוויר). אין ביכולתה של סיטיזן לערוב לכך שהאתר והאפליקציה יפעלו תמיד ללא הפרעות, עיכובים או שגיאות. קיימים מספר גורמים שעלולים להשפיע על איכות התקשורת והשימוש שלך באתר ולהוביל לאי יכולת מצדך ליצור תקשורת, לרבות, ללא הגבלה, הרשת המקומית שלך, חומת האש, ספק שירותי האינטרנט שלך, האינטרנט הציבורי וספק הכוח שלך. סיטיזן אינה נוטלת כל אחריות בגין כל הפרעה, שיבוש או עיכוב הנגרמים בשל כל בעיה או אי התאמה באיזה מהגורמים הללו או בגורמים אחרים, לרבות, וללא הגבלה, בעיות או עיכובים הנובעים מסכסוכי עבודה, שביתות, הפסקת פעילות, מחסור או אי יכולת להשיג חשמל, חומרי גלם או ציוד, מלחמה, טרור, מהומות או כוח עליון.

 

 

3. זכות להשתמש בפלטפורמות

בכפוף לעמידתך בתנאים אלה ולכך שתפעל לפיהם, סיטיזן מעניקה לך זכות אישית, מוגבלת, לא בלעדית ושאינה ניתנת להעברה לגישה ושימוש בפלטפורמות. אתה מאשר בזאת כי זכותך לגישה ושימוש מוגבלת על ידי תנאים אלה וכי אם תפר או אם בכל שלב שהוא, תסרב להסכים לאיזה מתנאים אלו, זכותך לגישה ושימוש תסתיים באופן מידי. 

 

 

4.כללי התנהגות ושימוש באתר/באפליקציה 

הינך מתחייב ומאשר כי לך הזכות והסמכות המלאה להשתמש באתר ולהיות מחויב על פי תנאים אלו. הינך מסכים למלא אחר תנאים אלו במלואם וכן לציית לכל החוקים, התקנות והפקודות המקומיים והבינלאומיים הרלוונטיים לשימושך באתר כאמור. מבלי להגביל את האמור לעיל ומתוך הכרה באופי הגלובלי של האינטרנט, אתה מסכים למלא אחר כל הכללים המקומיים והבינלאומיים בנוגע להתנהגות באינטרנט. 

 

הינך מתחייב שלא תנסה להונות את סיטיזן או משתמשים אחרים וכי לא תפעל בחוסר תום לב בשימושך באתר. במידה שהחברה תקבע שפעלת בחוסר תום לב ו/או תוך הפרת תנאים אלה, או כי פעולותיך אינן נהוגות לפי סטנדרטים סבירים, סיטיזן רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאסור עליך להשתמש בפלטפורמות.

 

בנוסף על האמור, וכדוגמה ולא כהגבלה, הינך מסכים שלא:

 

 1. להיכנס לאתר/אפליקציה אם תהיה חסום מלעשות זאת על פי הוראות תנאים אלה או כל חוק רלוונטי;

 2. להעתיק, לשכור, להחכיר, למכור, להעביר, להמחות, להעניק ברישיון משנה, לפרק, לפתח לאחור או להנדס לאחור (אלא אם מאושר באופן מפורש על ידי החברה או על פי חוק סטטוטורי רלוונטי), להתאים או לשנות כל חלק האתר/אפליקציה;

 3. להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) קבצים המכילים וירוסים, סוסים טרויאנים, תולעים (worms), פצצות זמן (time bombs), רובוטי ביטול (cancelbots), קבצים או נתונים פגומים או כל תוכנה או תוכנית דומה אחרת שעלולה לפגוע בתפעול האתר או המחשבים או המכשירים הניידים של משתמשים אחרים באתר;

 4. להפר זכויות חוזיות, אישיות, של קניין רוחני או אחרות של כל צד, לרבות על ידי שימוש, העלאה, העברה, הפצה או פרסום באופן אחר של כל מידע או חומר שהפך זמין באמצעות האתר בכל דרך המפרה זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים או כל זכות אחרת של כל צד (לרבות זכויות של פרטיות או פרסום);

 5. ליצור זהות שקרית, מספר זהויות, חשבונות משתמש רבים, להשתמש בבוטים או בתוכניות תכנות אוטומטי אחרות על מנת להונות או שמפרים באופן אחר תנאים אלה ו/או תנאי שירות של צדדים שלישיים;

 6. לנסות להשיג סיסמאות או מידע אישי אחר, לרבות מידע המאפשר זיהוי אישי (בין אם בצורת טקסט, תמונה או וידאו), מסמכי זיהוי או מידע פיננסי;

 7. להכין ו/או להציג מצגים בנוגע ו/או בקשר עם החברה אותם סיטיזן לא אישרה מראש ובכתב. עליך לקבל אישור בכתב ומראש מהחברה לגבי תוכן של כל מודעת שיווק וביחס לכל שימוש בשם המסחרי ו/או בסימני המסחר ו/או במדגמים של סיטיזן בקשר לשירותים ולפלטפורמות;

 8. להפר כל חוק או תקנה רלוונטיים או לעודד או לקדם כל פעילות בלתי חוקית לרבות וללא הגבלה הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימני מסחר, הכפשה, חדירה לפרטיות, גניבת זהות, פריצה למחשבים, פריצה או הפצת תוכנות מזויפות, או תרמיות או פריצה לאתר; ו/או

 9. לנסות להתערב, לפרוץ או לפענח שדרים מהשרתים ואליהם עבור האתר.

 

5.בעלות בקניין רוחני

החברה שומרת לעצמן את כל הזכויות באתר, באפליקציה, ובשירות (לרבות, אולם ללא הגבלה, באפליקציות, תוכנות, מדגמים, שיטות, גרפיקה, טקסטים, מידע, תמונות, וידאו, קול, מוזיקה וקבצים אחרים ובבחירה ובארגון שלהם) (ביחד, "חומרי השירות"). כל חומרי השירות מוגנים על פי החוקים הרלוונטיים של זכויות יוצרים, חוזי המוצר, פטנטים וסמני מסחר, אמנות בינלאומיות וחוקים אחרים המגנים על קניין רוחני ועל זכויות קנייניות קשורות. נאסר עליך בעצמך וכן נאסר עליך לגרום לכל צד אחר להתאים, להנדס לאחור, לפרק, לפתח לאחור, להעתיק, להעביר, ליצור עבודות נגזרות, להשכיר, להעניק רישיון משנה, לחלק, לשכפל, למסגר, לפרסם מחדש, לאסוף, להוריד, להציג, להעביר, להעלות, להחכיר או למכור בכל צורה או בכל אמצעי, באופן מלא או חלקי, להשתמש לכל מטרה לבד מאשר לצורך שימוש באתר על פי תנאים אלה או להשתמש באופן אחר באיזה מחומרי האתר ללא הסכמה מפורשת, מראש ובכתב של החברה. כל יתר השימושים בחומרי זכויות יוצרים או סימני מסחר, לרבות כל שימוש נגזר, דורשים הסכמה מפורשת, מראש ובכתב של החברה. כל שכפול או הפצה מחדש של חומרים שלא בהתאם לתנאים אלה אסורים בהחלט ויובילו לסיום חשבונך ויהיו כפופים לעונשים אזרחיים ופליליים.

 

אינך נדרש לספק לחברה כל משוב או הצעה בנוגע לאתר, או לאיזה מחומרי האתר. עם זאת, אם תספק לחברה הערות או הצעות לשינוי, תיקון, שיפור או השבחת השירות או איזה מחומרי האתר, כי אז, בכפוף לתנאים ולהתניות של תנאים אלה, אתה מעניק בזאת להרשות רישיון לא בלעדי, כלל עולמי, בלתי חוזר וללא תמלוגים, לרבות זכות להעניק רישיון משנה, להשתמש ולמסור את ההערות וההצעות כאמור בכל אופן אותו תבחר החברה ולהציג, לבצע, להעתיק, לבצע העתקה, ליצור, לבצע יצירה, להשתמש, למכור, להציע למכירה ולמסור באופן אחר את המוצרים והתכנים של  החברה ושל בעלי רישיונות המשנה שלה, המגלמים את ההערות או ההצעות כאמור בכל דרך ובאמצעות כל מדיום שהחברה תבחר, אולם ללא התייחסות למקור של ההערות או ההצעות כאמור.

 

6. הגבלת אחראיות 

הינך מסכים שהשימוש שלך בפלטפורמות ובשירותים המוצעים במסגרתה יהיה על אחריותך ועל סיכונך בלבד. השירותים מסופקים על בסיס "כפי שהם" (AS IS) ו-"כפי שהם זמינים" (AS AVAILABLE). אתה אחראי באופן בלעדי לכל פעולה ומחדל שיתבצעו או ייעשו תוך הסתמכות על השירותים, לרבות שירותים הניתנים על ידי גופים אליהם הופנתה באמצעות הפלטפורמות. ככל המותר על פי החוק, החברה, בעלי המניות, הדירקטורים, נושאי המשרה, הסוכנים, הקבלנים, השותפים, היועצים ו/או העובדים שלה לא נושאים בשום אחריות, מפורשת או מכללא, בקשר לאתר והשימוש שלך בו.

 

יודגש כי תיתכן אפשרות שבמידע המופיע בפלטפורמות נפלו טעויות הגהה, טעויות ניסוח, טעויות חישוב, טעויות סופר וכיוצא בזה, וכן, טעויות שנגרמו עקב חדירה של גורמים לא מורשים. החברה לא תהיה אחראית לנזק שנגרם עקב טעויות מכל סוג כאמור. לאור זאת, החברה לא נוטלת כל חבות או אחריות בגין כל:

 1. טעות, שגיאה, אי דיוק או חוסר התאמה של כל תוכן;

 2. נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, מקריים, עונשיים או תוצאתיים, לרבות מבלי לגרוע, נזק אישי, נזק לרכוש ו/או נזקים כספיים, נזק רפואי, מכל סוג, הנובעים משימוש בשירות או באתר או אי יכולת להשתמש בהם;

 3. גישה או שימוש בלתי מאושרים לחומרי צד שלישי, שרתים מאובטחים ו/או כל מידע אישי ו/או מידע פיננסי המאוחסן בהם;

 4. הפרעה או הפסקה של העברה אל האתר או ממנו;

 5. באג, וירוס, סוס טרויאני וכיוצ"ב שיועברו אל או באמצעות הפלטפורמות על ידי כל צד שלישי;

 6. תוצאות שיושגו כתוצאה משימוש בפלטפורמות;

 7. איכות כל מידע או חומר אחר שהושגו על ידך באמצעות הפלטפורמות;

 8. חומר שמפורסם, מוצג ו/או מוצע באמצעות האתר, שלמותו, דייקנותו ו/או מהימנותו; או

 9. טעות או השמטה בכל תוכן או בגין אובדן או נזק מכל סוג שייגרם כתוצאה מהשימוש בכל תוכן שהועלה, נשלח בהודעה, הועבר או הפך זמין באופן אחר באמצעות האתר.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה, בעלי המניות, הדירקטורים, נושאי המשרה, הסוכנים, הקבלנים, השותפים, היועצים ו/או העובדים שלה לא יהיו בשום מקרה אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין כל נזקים מיוחדים, ישירים, עקיפים, מקריים, עונשיים או תוצאתיים, לרבות כל אובדן רווחים או אובדן נתונים, הנובעים מהשימוש שלך באתר או בחומרים אחרים שאליהם נכנסת או קראת או הורדת באמצעות האתר, בין שעל בסיס אחריות, חוזה, נזיקין או כל תיאוריה משפטית אחרת ובין שהחברה קיבלה הודעה על האפשרות של נזקים אלה ובין שלא. 

 

 

7.חומרים של צדדים שישיים

אתה עשוי להיות רשאי להיכנס, לבדוק, להציג או להשתמש בשירותים, במשאבים, בתכנים, במידע או בקישורים של צדדים שלישיים, לאתרים או למשאבים אחרים ("חומרי צדדים שלישיים") באמצעות האתר. חומרי הצדדים השלישיים אינם תחת שליטתה של  החברה ואתה מאשר כי הינך נוטל אחריות בלעדית ונוטל את כל הסיכונים הנובעים מכניסה, שימוש או הסתמכות על חומרי צדדים שלישיים כאמור.  החברה לא תישא בשום חבות שתיגרם לך כתוצאה מכניסה, שימוש או הסתמכות על חומרי צדדים שלישיים באמצעות האתר. 

 

8. כללי

על ידי שימוש באתר, הינך מסכים כי כל חוקי מדינת ישראל, ללא קשר לכללי ברירת הדין וללא קשר למיקומך, ישלטו בתנאים אלה ובכל סכסוך מכל סוג שיעלה בינך לבין החברה. כל תביעה או סכסוך בינך לבין החברה שינבע במלואו או בחלקו משימושך באתר, יוכרע באופן בלעדי על ידי בית משפט מוסמך הממוקם בתל אביב, ישראל, כשלבתי משפט אחרים לא תהיה סמכות, ואתה מסכים בזאת ומוותר על כל טענה בדבר חוסר סמכות מקומית ופורום לא נאות ביחס למקום וסמכות השיפוט של בתי המשפט של תל אביב, ישראל. על אף כל חוק או חקיקה סותרים, אתה מסכים כי כל תביעה או עילת תביעה הנובעות או קשורות לשירותים תוגש על ידך תוך שנה אחת (1) לאחר התרחשות עילת התביעה, שאם לא כן תבוטל עילת התביעה לצמיתות.

אי אכיפה על ידי  החברה של כל הוראה בתנאים אלה לא תהווה ויתור כל אכיפה נוספת של הוראה זו או של כל הוראה אחרת. אם, מכל סיבה, בית משפט מוסמך יקבע שהוראה כלשהי בתנאים אלה בלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו תיאכף במידה האפשרית המותרת ושאר ההוראות בתנאים אלה יישארו במלוא התוקף. 

9. יצירת קשר

במידה ויש לך שאלות בנוגע לתנאי שימוש אלו או בנוגע לכל נושא אחר בעניין האתר והשירות, אנא צור עמנו קשר בכתובת:Dganit@citizens-ai.com,  מושב  חגלה  עץ השדה 3.  מיקוד: 388800. 

עדכון אחרון: מרץ, 2023.

bottom of page